Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397

HÌNH ẢNH NHẬN GIÁY KHEN TRONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021